Busspoolen Busspoolen

You need to upgrade your Flash Player

Busspoolen Västerbotten AB

Busspoolens ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Trafiksäkerhet - KMT

Kraven från kunder och samhälle vad gäller kvalitet, miljö och trafiksäkerhet ökar varför Busspoolen.nu tagit fram ett ledningssystem som ska genomsyra hela verksamheten från egna kontor till alla de entreprenörer som utför trafikuppdragen.

Ledningssystemet, KMT som vi internt kallar det, är uppställt enligt kraven i ISO 9001:2000 och ISO 14001.

En ledstjärna i arbetet har varit Busspoolens affärsidé:

"Busspoolen.nu ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och en kundanpassad service."

Affärsidén innebär att ett antal policys tagits fram.

Kvalitetspolicy

"Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska erbjuda kollektivtrafik som uppfyller kundernas krav och önskemål.

Varje uppgift som vi utför ska leda till att kunden blir så nöjd att man vill anlita eller resa med oss igen.

Vi kommer att arbeta för att ständigt förbättra vår kvalitet."

Miljöpolicy

"Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska

inom ramen för gällande miljölagstiftning och andra samhällskrav genom målmedvetna satsningar och en engagerad personal,

ständigt arbeta med att minska miljöbelastningen i alla delar av verksam­heten."

Trafiksäkerhetspolicy

"Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska er­bjuda och arbeta för en kollektivtrafik med varaktigt hög trafiksäkerhet genom att:

- respektera gällande hastighetsgränser

- iaktta kör- och vilotider

- följa övriga lagar och förordningar

- visa hänsyn till medtrafikanter

- arbeta för ständiga förbättringar i vårt trafiksäkerhetsarbete."

Arbetsmiljöpolicy

"Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska i det dagliga arbetet

- uppmärksamma och ta hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

- fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt."

Genom dessa policys

har olika detaljmål för verksamheten satts upp, rutiner utarbetats med avvikelserapportering och analyser med olika uppföljningsåtgärder - allt för att skapa ett system som innebär att alla verksamhetsdelar kan utvecklas och förbättras.

Busspoolen

Huvudkontor Umeå
Gräddvägen 7
906 20 UMEÅ
Telefon: 090-17 82 30
Telefax: 090-14 66 37
E-postadress


 
ÅterStart
©2019 Busspoolen Västerbotten AB