Busspoolen Busspoolen

You need to upgrade your Flash Player

Busspoolen Västerbotten AB

Om Busspoolen.nu

Välkommen till Busspoolen.nu - det lokala bussbolaget i länet

med trippel A-status sedan 2001, högsta kreditvärdighet enligt UC och även med i SafeTrade - registret endast för dokumenterat seriösa entreprenörer och leverantörer till offentliga sektorn.

"Bra busstrafik - helt enkelt"

Så kan man lättast sammanfatta vad vi står för. Busspoolen.nu har som gemensamt utvecklingsbolag för 19 små och medelstora bussföretag i Västerbotten och södra Lappland till uppgift att tillföra stordriftsfördelar till det mindre företagets lokalkännedom, flexibilitet, personliga engagemang och förmåga att snabbt möta förändringar. Fördelar som Du som kund oavsett storlek ska kunna dra nytta av när Du beställer bussresor genom oss.

Att låta Dig stå i centrum är för oss en självklarhet och helt avgörande för hur väl vi ska lyckas med vår målsättning att bevara länets relativa mångfald av mindre lokalt förankrade bussföretag.

Affärsidé

Busspoolen.nu ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna som,
• gemensam profilering
• utvecklade samarbetsformer
• gemensamma inköp
• kontinuerlig kvalitets- och kompetensutveckling m.m
erbjuda kunderna en säker och miljövänlig kollektivtrafik till rätt priser, hög kvalitet och en kundanpassad service.

Genuint Västerbotten

Busspoolens ägare, de 19 bussföretagen bor och är alla verksamma inom Västerbottens län. Busspoolen.nu är alltså ett genuint Västerbottensföretag med den trygghet, lokalkännedom, förankring och engagemang som detta för med sig. Idag omfattar verksamheten 150 bussar och 250 medarbetare på 35 orter runt om i länet.

 • Kontakta oss

  Kontakta oss

  Har du frågor eller synpunkter - hör av Dig till oss! Vi är till för Dig.

  Vårt kontor i Umeå - Ersboda

  Gräddvägen 7, 90620 UMEÅ
  Telefon: 090-17 82 30, Telefax: 090-14 66 37

  Gunilla Isaksson

  Gunilla är den som svarar för vår ekonomi- och personaladministration.

  Patrik Sandström

  , telefon 070-669 87 86

  VD och den hanterar avtal och marknadsfrågor.


 • Kort historik

  Kort historik

  Busspoolen Västerbotten AB bildades i oktober 1990. Bakgrunden var ett beslut att starta ett gemensamt utvecklingsbolag för mindre privata bussbolag för att på så sätt bättre kunna möta konkurrensen från de stora företagen och bevara mångfalden av mindre lokalt förankrade bussföretag i länet. I april 1991 lämnades det första anbudet som också resulterade i det första linjetrafikavtalet. 1992 startades tillsammans med Busspoolens motsvarigheter i grannlänen Centrala Buss i Norrland AB, numera namnändrat till Together AB, och ett år senare öppnade Busspoolen en filial i Umeå.

  Allt sedan mitten av 90-talet och framåt har Busspoolen.nu stärkt sina positioner på marknaden.

  Länstrafikens upphandlingar har för Busspoolen.nu inneburit investeringar i ett drygt 100-tal nya bussar och ett fastare grepp om linje- och skolskjutstrafiken i Västerbotten.


 • Vår uppgift


  Vår uppgift

  Busspoolens uppgift är att:

  • lämna offerter och anbud på kollektivtrafik och närliggande verksamhet,

  • samordna bussföretagens inköp genom ramavtal med olika leverantörer och samarbetspartners,

  • vårda och utveckla det interna och externa nätverket,

  • sköta kundvård och marknadsföra entreprenörernas olika tjänster,

  • erbjuda interna konsulttjänster,

  • sköta informationen och kommunikationen mellan kunderna och Busspoolens entreprenörer,

  • skapa ett starkt varumärke på relevanta marknader.

  Resultatet av detta arbete skapar förutsättningar för att till rätt pris, hög kvalitet och bra service kunna erbjuda kunderna en säker och miljövänlig kollektivtrafik.

 • Affärsområden

  Affärsområden

  Vi delar in vår verksamhet i olika affärsområden

  Linjetrafik och Skolskjutsar inkluderar trafik vi kör på uppdrag av landstinget, länets kommuner och trafikhuvudmannen - Länstrafiken i Västerbotten.

  Övrig trafik består av beställningstrafik för grupper och paketresor arrangerade av Busspoolens trafikföretag.

  Terminaler omfattar driftansvaret för några av länets bussterminaler.

 • Våra kunder

  Våra kunder

  Våra kunder utgörs av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten/Länstrafiken, Västerbottens läns landsting och kommunerna i länet. Till våra kunder kan vi även räkna researrangörer, resebyråer, föreningar, företag och andra som behöver våra tjänster.

  Busspoolen.nu kombinerar stordriftens fördelar med småskalighetens kvalitet och personliga engagemang i hela kedjan, från företagsledning ut till den enskilde bussresenären.

 • Fordonspark

  Fordonspark

  Busspoolen.nu förfogar over totalt cirka 150 bussar varav ett 30-tal är mindre bussar med plats för upp till 19 passagerare. I linjetrafiken och skolskjutsarna används 140 bussar stationerade på 30 orter i länet. Varje år byts 10-15 bussar ut mot nya utrustade med den allra senaste tekniken inom bland annat miljöområdet. Det som nu kommer är 3-punktsbälten, trådlöst internet och automatiskt hållplatsutrop.

 • Antal sysselsatta

  Antal sysselsatta

  Företagsgrupperingen Busspoolen.nu sysselsätter 250 personer stationerade på 35 olika orter i länet.

  Tillsammans med kompetens och erfarenhet ska lojalitet, flexibilitet, engagemang, servicekänsla och förmågan att alltid se möjligheter vara nyckelord för medarbetarna inom Busspoolen.nu oavsett vilken funktion man har i företaget.

 • Ekonomi

  Ekonomi - Årsredovisning

  Busspoolen.nu och trafikföretagen omsätter tillsammans ca 200 Mkr. Bolagets årsomsättning uppgick 2013 till 106,7 mkr och utgörs till största delen av intäkter från linje- och skolskjutstrafiken. Mer om Busspoolen.nu och dess ekonomiska utveckling kan du läsa i vår Årsredovisning 2013 som du kan ladda ner genom att klicka här.

 • Kvalitet-Miljö-Säkerhet

  Busspoolens ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Trafiksäkerhet - KMT

  Kraven från kunder och samhälle vad gäller kvalitet, miljö och trafiksäkerhet ökar varför Busspoolen.nu tagit fram ett ledningssystem som ska genomsyra hela verksamheten från egna kontor till alla de entreprenörer som utför trafikuppdragen.

  Ledningssystemet, KMT som vi internt kallar det, är uppställt enligt kraven i ISO 9001:2000 och ISO 14001.

  En ledstjärna i arbetet har varit Busspoolens affärsidé:

  "Busspoolen.nu ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och en kundanpassad service."

  Affärsidén innebär att ett antal policys tagits fram.

  Kvalitetspolicy

  "Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska erbjuda kollektivtrafik som uppfyller kundernas krav och önskemål.

  Varje uppgift som vi utför ska leda till att kunden blir så nöjd att man vill anlita eller resa med oss igen.

  Vi kommer att arbeta för att ständigt förbättra vår kvalitet."

  Miljöpolicy

  "Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska

  inom ramen för gällande miljölagstiftning och andra samhällskrav genom målmedvetna satsningar och en engagerad personal,

  ständigt arbeta med att minska miljöbelastningen i alla delar av verksam­heten."

  Trafiksäkerhetspolicy

  "Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska er­bjuda och arbeta för en kollektivtrafik med varaktigt hög trafiksäkerhet genom att:

  - respektera gällande hastighetsgränser

  - iaktta kör- och vilotider

  - följa övriga lagar och förordningar

  - visa hänsyn till medtrafikanter

  - arbeta för ständiga förbättringar i vårt trafiksäkerhetsarbete."

  Arbetsmiljöpolicy

  "Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska i det dagliga arbetet

  - uppmärksamma och ta hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

  - fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt."

  Genom dessa policys

  har olika detaljmål för verksamheten satts upp, rutiner utarbetats med avvikelserapportering och analyser med olika uppföljningsåtgärder - allt för att skapa ett system som innebär att alla verksamhetsdelar kan utvecklas och förbättras.

 • Profilmaterial

  Profilmaterial

  Grafiska anvisningar
  Grafisk anvisning 2012.pdf
  Monteringsanvisningar stripe
  Monteringsanvisning.pdf (2,4 MB)

  Fotografi Per Andersson, Busspoolens tidigare VD

  Högupplöst, JPG

Busspoolen

Huvudkontor Umeå
Gräddvägen 7
906 20 UMEÅ
Telefon: 090-17 82 30
Telefax: 090-14 66 37
E-postadress


 
ÅterStart
©2019 Busspoolen Västerbotten AB